Rinsyoe Kida / Akira Ishikawa & His Count Buffalos Tan Setsu / Jongara Bushi
MSH103.png
  • 1.Rinsyoe Kida - "Tan To Setsu"
  • 2.Akira Ishikawa & His Count Buffalos - "Jongara Bushi"

Item code: MSH103
Label: Mushi 45
Info correct on: 24/1/2019